Договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией

 

Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Жылу» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

 

Жылу энергиясымен жабдықтау жөнiндегі қызметтердi көрсетуге арналған

Келісім – Шарт №___________________

 

Көкшетау қ.                                                                                                                               "____"________________20____ж.

 

Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Жылу» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны,  "Азаматтарға азаматтарға үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалы – Тіркеу және жер кадастры бөлімімен 2019 жылғы 19 қыркүйегінде берілген бірегей нөмірі №10100356683934 мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, бұдан әрі "Ұйымның орындаушысы", кәсіпорын директоры тұлғасында, бір тараптан,

 

__________________________________________________________________

(бұдан әрі - А.Ә.Т.)

 

бұдан әрі, Өнім беруші деп аталатын, бір жағынан Жарғыға сәйкес әрекет ететін.

 

бұдан әрі, тұтынушы деп аталатын ____________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

(тұтынушының деректемелері, мекенжайы (заңды тұлғаның атауы, А.Ә.Т., жеке тұлғаның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі) қажеттісін сызу керек)

 

___________________________________________________________ атынан

(лауазымы, А.Ә.Т.)

 

негізінде әрекет ететiн,______________________________________________

 

__________________________________________________________________(екiнші тараптан, мына төмендегiлер туралы осы Шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты).

 

1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Шартта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

есеп айырысу кезеңі - тұтынылған жылу энергиясы есепке алынатын және Тұтынушыға төлемге ұсынылатын жылу энергиясына арналған шартпен айқындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай);

жылу энергиясы үшін есеп айырысу - Тұтынушының Өнім беруші берген төлем құжаты негізінде есеп айырысу кезеңі аяқталған соң тұтынылған жылу энергиясы үшін төлемақысы;

жылумен жабдықтау жүйесі - жылу өндіру, жылу беру және жылуды тұтыну құрылғыларынан тұратын жиынтық;

жылу тұтыну құрылғысы - жылу энергиясын Тұтынушының қажеттіліктері үшін жылу энергиясын, жылу жеткізгішті пайдалануға арналған құрылығы;

жылу желiсi - жылу энергиясын беруге, таратуға арналған құрылғылар жиынтығы;

жылу жеткізгіш - жылу энергиясын беруге арналған жылумен жабдықтау жүйесінде пайдаланылатын зат (су, бу);

жылу энергиясы - тұтыну кезінде жылу жеткізгіштің термодинамикалық параметрлері (температура, қысым) өзгеретін жылу жеткізгіш беретін энергия;

өлшеу құралдарын тексеру - өлшеу құралдарының белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкес келуін анықтау және растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа аккредиттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы;

өнім беруші - сатып алынған жылу энергиясын Тұтынушыларға сатуды жүзеге асыратын ұйым;

тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы - жылу тұтынатын құрылғылардың және/немесе желінің теңгерімдік тиесілігі бойынша немесе тараптардың келісімімен айқындалатын жылу тұтынатын құрылғыларды және/немесе Тараптар желілерін бөлу нүктесі (сызығы), көп пәтерлі тұрғын үйлердегі тұтынушы мен энергия беруші немесе энергиямен жабдықтаушы ұйым арасындағы пайдалану жауапкершілігінің шекарасы басқару торабының кірісысырмаларының бірінші бөлу фланеці бойынша айқындалады (Элеватор);

теңгерімдік тиесілік шекарасы - жылу желісінің теңгерімдік тиесілігі бойынша анықталатын энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдар мен Тұтынушы арасындағы, сондай-ақ Тұтынушы мен қосалқы тұтынушы арасындағы жылу желісін бөлу нүктесі;

төлем құжаты - Өнім беруші есепке алу аспаптарының нақты көрсеткіштерінің негізінде жазған, ал ол болмаған немесе уақытша бұзылған жағдайда, есептеу жолымен - оның негізінде Тұтынушы тұтынған жылу энергиясы үшін төлемақы жүргізетін құжат (шот, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты);

тұтынушы - реттеліп көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын немесе пайдалануға ниеттенетін жеке немесе заңды тұлға;

уәкiлеттi органның ведомствосы - табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

 

2-тарау.Шарттың мәні / Предмет Договора

2. Шарттың алдындағы міндетті талаптары:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

-пайдалыаудан________________ш.м., тұрғындар саны______________адам;

-жобалық жүктеме________Гкал/сағ., ыстық су шығыны_________тонна/ай;

-судың ағу нормасы айына________________________тоннадан артық емес.

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

(осы тармақта мынадай міндетті талаптар көзделеді: энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі, бумен және ыстық сумен жылу энергиясын сағаттық ең жоғарғы босату, сондай-ақ энергетика саласында қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттаманы ескере отырып, жылу жеткізгіштегі тиісті сағаттық ең жоғарғы шығысы және оны қайтарудың талаптары, жылу энергиясын кәсіпкерлік мақсатта пайдаланатын заңды немесе жеке тұлғаларға арналған жылу энергиясының мөлшері, тұтынушы қайтаратын конденсаттың көлемі мен сапасы, оның ішінде жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актісінің, жылу желілерінің теңгерімділік тиесілілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу актісінің және өзге де құжаттардың болуы).

Қажет болған жағдайда Шарт алдындағы міндетті талаптар Шартқа жеке қосымшамен ресімделеді.

3. Өнім беруші Тұтынушыға энергия беруші ұйымдардың қосылған желісі арқылы жылу энергиясын беруге міндеттенеді.

Бұл ретте тұтынушыларға жеткізілетін жылу энергиясының параметрлері (сапасы) тараптардың теңгерiмдiк тиесiлiлігінің шекарасында орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткiштерi бойынша айқындалады және мемлекеттік стандарттарда немесе энергетика саласындағы өзге де нормативтiк техникалық құжаттамада белгiленген талаптарға, сондай-ақ Өнім беруші жасаған және жергiлiктi атқарушы органдармен келiсiлген температуралық кестеге сәйкес келуге тиiс.

Өнім беруші Тұтынушыны Шартқа сәйкес жылу энергиясымен қамтамасыз етуге міндетті.

 

3-тарау. Көрсетілетін қызметтердi ұсыну шарттары

4. Өнім беруші жылу энергиясын босатуды, тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, үздіксіз жүргізеді.

5. Тұтынушының тұтынатын жылу энергиясының жүктемесі мен мөлшерін, алынған техникалық шарттардағы мәлімделген және тіркелген жобалық шамалардан асырмай, бірақ Шартта көрсетілгеннен асыруына Тұтынушының өтінімі бойынша Өнім берушінің рұқсатымен жол беріледі, бұл ретте Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі.

6. Тұтынушы Өнім берушіге Шартта айқындалған талаптармен жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, сондай-ақ жылу энергиясын тұтыну режимі мен осы Шартта көзделген басқа талаптарды сақтауға міндеттенеді.

7. Өнім беруші Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10234 болып тіркелген) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында және осы Шартта көзделген жағдайларда, оның ішінде мынадай:

1) мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік орган куәландырған жылу тұтыну құрылғыларының қанағаттанарлықсыз жай-күйі авария кауіпін туғызатын немесе азаматтардың өмірлері мен қауіпсіздіктеріне қауіп төндіретін жағдайда, Тұтынушыны міндетті түрде хабардар ете отырып және толық жеткізілмеген жылу энергиясы үшін кейін қайта есеп айырысу жүргізумен;

2) жылу тұтыну құрылғыларына және (немесе) жылу энергиясын есепке алу аспаптарына олардың техникалық жай-күйі мен пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін Өнім берушінің және Мемлекеттік энергетикалық бақылау өкілдерін жібермеген жағдайда, Тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертумен;

3) осы Шарттың 8-тармағында көзделген жағдайларда, Тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертіп;

4) жылу тұтыну құрылғылары жүйелерін есепке алу аспаптарын орнату орнына дейін қосқан жағдайда;

5) жылу желісіне жаңа қуаттарды өздігінен қосқан жағдайда;

6) тараптардың арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі ұсынылған қызметтер үшін ақы төлемеген жағдайда;

7) жылу тұтыну құрылғыларының және жылу желілерінің күзгі-қысқы кезеңдегі жұмыс істеуінің техникалық дайындығы актісінсіз жылу желілеріне қосылған және Тұтынушыда (тұрмыстық тұтынушылардан басқа) тиісті дайындалған персонал және жылу тұтыну құрылғыларының қауіпсіз әрі сенімді жұмыс істеуіне жауапты адамды тағайындау немесе осындай қызмет түрімен айналысуға рұқсаты бар мамандандырылған ұйыммен қызмет көрсетуге шарт болмаған жағдайда;

8) егер тараптардың келісімдерінде өзгеше көзделмесе, Шартта көзделген конденсат көлемін 30 %-дан кем қайтарған жағдайда тоқтатуға немесе шектеуге құқылы.

9) авариялық жағдайда тұтынушыға жылу энергиясын беруді тоқтатуға немесе шектеуге құқылы.

Өнім берушінің жылу энергиясын беруді тоқтатуы не шектеуі Тұтынушыны ескерту арқылы жүргізіледі:

осы тармақтың 4), 5) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларда - дереу;

осы тармақтың 1), 2), 6), 7), 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда - егер шартта өзгеше көзделмесе, энергиямен жабдықтаушы ұйым тұтынушыны жазбаша хабардар еткеннен кейін (хабарлама қою жолымен) немесе жылу энергиясын тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланбайтын тұтынушыларға жылу энергиясын беруді тоқтатқанға немесе шектеуге дейін кемінде үш тәулік бұрын тұтынушының электрондық поштасына, факсына хабарлау жолымен.

Бұл ретте Тұтынушының жазбаша түрдегі ескертуі тұтынушының жеке өзіне қол қойғызып тапсырылады не Тұтынушыға тапсырыс хатпен жіберіледі, ал осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайда Тұтынушы телефонограммамен хабардар етілуі мүмкін.

Тұтынушы шарт жасасу кезінде не кейіннен электрондық поштаның мекен-жайын ұсынған жағдайда ескерту тұтынушының электрондық поштасына жіберіледі.

Көппәтерлі тұрғын үйлерде тұратын Тұтынушыларға осы тармақтың 1), 3), 4), 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда жылу энергиясын берудің тоқтатылатыны немесе шектелетіні туралы ескерту кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті тұлғасының мекенжайына хат, телефонограмма жіберу жолымен жүзеге асырылады.

8. Жабдықты жөндеу және (немесе) жаңа тұтынушыларды қосу жөніндегі жоспарлы жұмыстарды жүргізу қажет болған және резервтік қорек болмаған кезде Тұтынушыны ажырату тәртібі Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10234 болып тіркелген) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес көзделеді.

 

4-тарау. Жылу энергиясын есепке алу

9. Тұтынушылардың жылу тұтыну құрылғылары жылу энергиясына есеп айырысу үшін қажетті есепке алу аспаптарымен қамтамасыз етіледі. Тұтынушы есепке алу аспаптарын дербес сатып алуға және орнатуға құқылы. Есепке алу аспаптарын Өнім беруші сатып алған және орнатқан жағдайда, Тұтынушы онымен Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте жылу энергиясын есепке алу аспабын сатып алу мен орнатуға тиісті шарт жасасады. Жылу энергиясын есепке алуды ұйымдастыру, жылу жеткізгіштің жылу энергиясын есепке алу тораптарының техникалық жай-күйі нормативтік техникалық құжаттамалардың талаптарына жауап беруі тиіс.

10. Жылу энергиясын есепке алу үшін үлгілері Өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік тізіліміне енгізілген есепке алу аспаптары пайдаланылуы тиіс. Бұл ретте, оларда алғашқы немесе кезеңмен тексерілгені туралы осындай тексеруге құқығы бар ұйымның таңбасы болуы қажет.

Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды энергия беруші (энергиямен жабдықтаушы) ұйымның өкілдері Тұтынушының не оның өкілінің қатысуымен, ал көрсеткіштері қашықтықтан алынатын есепке алу аспаптарын орнатқан жағдайда Тұтынушының қатысуынсыз жүргізеді.

Бұл ретте, Тұтынушы қағаз тасығышта басып шығаруға немесе есепке алу аспаптары көрсеткіштерінің электрондық нұсқасын алуға құқылы.

Тұтынушының кінәсінан есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған кезде және егер бұл ретте тұтынушы энергия беруші ұйымға өзі жұмсаған жылу энергиясының мөлшері туралы мәліметтерді ұсынбаса, энергиямен жабдықтаушы ұйым нақты тұтыну бойынша кейіннен қайта есептеуді жүргізе отырып, өткен жылдың осындай кезеңіндегі Тұтынушының жылу энергиясының орташа тәуліктік шығысы бойынша көрсетілген кезеңдер үшін есеп айырысуды жүргізуге құқылы. Тұтынушының кінәсінан есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алудың мүмкін болмауы Өнім берушінің журналында тиісті жазбамен расталады.

11. Есепке алу аспаптарын кезеңмен тексеруді, жөндеуді және оған техникалық қызмет көрсетуді энергия беруші ұйым не осындай қызмет түріне рұқсаты бар өзге мамандандырылған ұйым Тұтынушымен жасалған жеке шарт бойынша жүзеге асырады.

Тұтынушы есепке алу аспаптарын тексеру, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу үшін мамандандырылған ұйымды өзі таңдауға құқылы.

12. Тараптар өз теңгерімдеріндегі есепке алу аспаптарына тиісті метрологиялық стандарттарда көзделген мерзімдерде өз есептерінен метрологиялық тексеру жүргізеді.

Тараптар талап етуші тараптың есебінен жүргізілетін қосымша тексерулер жүргізуді талап ете алады.

13. Өнім беруші жеткізген және Тұтынушы алған жылу энергиясының мөлшері есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады. Тұрмыстық тұтынушыларда есепке алу аспаптары болмаған кезде, төлем мөлшері реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктері бекіткен нормалар бойынша айқындалады және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітеді.

14. Егер Шартта өзгеше көзделмесе, жылу энергиясын босатуды есепке алу тараптардың теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында жүргізіледі. Есепке алу аспаптары тараптардың теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында орнатылмаған жағдайда, бөлу шекарасынан есепке алу аспаптары орнатылған жерге дейінгі желі учаскесіндегі ысыраптар желінің аталған учаскесі теңгерімінде тұрған иеленушіге жатады.

Жылу ысыраптарын есептеуді немесе жылу ысыраптарына сынақты энергия беруші ұйым Тұтынушымен бірлесіп жүргізеді.

15. Жабдықтардың техникалық жай-күйі үшін жауапкершілік және тұтынушының меншігіндегі, оның ішінде тұтынушылардың ортақ меншігіндегі жылу желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұтынушыларға жүктеледі және теңгерімдік тиесілігінің шекарасы бойынша анықталады.

Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының сақталуына жауапкершілік оның иесіне жүктеледі және теңгерімдік тиесілілігінің шекарасы бойынша анықталады.

Кондоминиумды басқару органы жылу тұтыну құрылғыларына қызмет көрсетуді дербес немесе мамандандырылған ұйыммен шарт бойынша жүргізе алады.

16. Есепке алу аспабы істен шыққан жағдайда энергиямен жабдықтаушы ұйым көрсетілген кезеңдерге есепке алу аспаптары жоқ Тұтынушылар үшін жылумен жабдықтауды тұтыну нормасы бойынша, бірақ бір айдан аспайтын мерзім ішінде есеп айырысу жүргізеді, осы уақытта есепке алу қалпына келтірілуі тиіс.

Егер есепке алу аспабын көрсетілген мерзімде қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, есептеу тәртібі және есептеуді қалпына келтіру мерзімдері тараптардың жеке келісімімен белгіленуі тиіс.

Есепке алу аспаптарын үшінші тұлғалар ұрлаған немесе сындырған жағдайда сақтауға жауапты адам, Шартта өзгеше көзделмесе, бір ай мерзімінде есепке алу аспабын қалпына келтіруге міндетті. Есепке алу аспаптарын қалпына келтіргенге дейін Тұтынушы оны жылу желісіне қосуды талап етуге құқылы.

 

5-тарау. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi 

17. Тұтынушы құқұлы:

1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша сатып алуға;

2) осы Шартта белгіленген көлемде және мерзімдерде белгіленген сападағы көрсетілетін қызметтерді алуға;

3) тараптардың келісімі бойынша кәсіпкерлік мақсат және тұрмыстық тұтыну үшін қажетті мөлшерде жылу энергиясын алуға;

4) Шартта айқындалған кәсіпкерлік мақсат үшін тұтынылатын жылу энергиясының мөлшерін өзгертуге;

5) Өнім берушіден Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпаратты алуға;

6) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы өндіріске байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде жылу энергиясын үздіксіз алуға;

7) Өнім берушіден жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметке ақы төлеуді қайта есептеуді және жасалған шарттың талаптарына сәйкес жылу энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден келтірген нақты залалды өтеуді талап етуге;

8) Өнім берушіден нақты сыртқы ауа температурасын ескере отырып төлемі бойынша, жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің төлемі бойынша қайта есептеуді талап етуге;

9) Шартты жасасуға және орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін уәкілетті және (немесе) сот органдарына жүгінуге;

10) жария тыңдауларға қатысуға;

11) Өнім берушіні хабардар еткен және Өнім беруші ұсынған қызмет көлемі бойынша толық ақы төлеген жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға;

12) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға;

13) Өнім берушінің нақты ұсынған қызметтеріне ақы төлеген жағдайда күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Өнім берушіге жазбаша хабарлап, біржақты тәртіппен Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте, жылыту жүйесі көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бір бөлігі болып табылатын жеке үй-жай иесінің жылу энергиясымен жабдықтауға жасалған Шарттан біржақты бас тартуына жол берілмейді.

18. Тұтынушы:

1) Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша ұсынған қызметтеріне уақытылы және толық көлемде ақы төлеуге;

2) Өнім берушіге есепке алу аспаптарының істен шыққаны немесе жұмыс режимінің және жұмыс істеу жағдайларының бұзылғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға міндетті, олай болмаған жағдайда есепке алу аспаптары тиісті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілуі кезінен бастап істен шыққан болып есептеледі;

3) пайдаланатын желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін тиісті дәрежеде қамтамасыз етуге, энергия тұтынудың белгіленген режимін сақтауға, сондай-ақ Өнім берушіге авариялар, өрттер және энергияны пайдалану кезінде туындайтын өзге де бұзушылықтар туралы дереу хабарлауға;

4) жоспарлы жөндеулер, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жағдайларынан басқа, жылу тұтыну құрылғыларын пайдалануға қосқанға дейін және әрбір жылыту маусымының алдында Өнім беруші берген техникалық дайындық актісін ресімдеу үшін іс-шаралар кешенін жүргізуге;

5) желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жылу энергиясын есепке алу аспаптарына және жылу тұтынатын құрылғыларға Өнім беруші және Мемлекеттік энергия бақылау өкілін кедергісіз жіберуді қамтамасыз етуге;

6) Шартты бұзу кезінде есеп айырысуларға салыстыру жүргізу және Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша нақты ұсынған қызметтері үшін борышын өтеуге міндетті.

19. Өнім беруші құқылы:

1) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10234 болып тіркелген) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес Тұтынушылардың сақтауы үшін міндетті техникалық талаптарды белгілеуге;

2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10234 болып тіркелген) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында белгіленген тәртіппен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге және оларды салыстырып тексеруді ұйымдастыруға;);

3) осы Шарттың 7-тармағында көзделген жағдайларда және тәртіппен Шарттың орындалуын біржақты тәртіпте тоқтата тұруға;

4) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша жылу энергиясымен жабдықтау жөнінде көрсетілетін қызметтер үшін ақы алуға;

5) уәкілетті орган бекіткен тәртіпте тарифтердің қолданылуы кезеңінде жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді төмендетуге;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасында белгіленген өзге де іс әрекеттерді жасауға құқылы.

20. Өнім беруші:

1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің барлық тұтынушылары үшін тең жағдайлар ұсынуға;

2) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға Тұтынушымен Шарт жасасуға;

3) Тұтынушылардан жылу энергиясымен жабдықтау бойынша көрсетілген қызметтерді ұсынғаны үшін төлемдерді, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-техникалық құралдарды пайдалана отырып қабылдауды қамтамасыз етуге;

4) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған шартты жасасу кезінде Тұтынушылар құқықтарының бұзылуына жол бермеуге;

5) жылу желілерінің теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында осы Шартта көзделген жылу энергиясының параметрлерін ұстауға;

6) Тұтынушыға өз құзыреттерінің шегінде мемлекеттік органдар белгілеген сапаға қойылатын талаптарға сәйкес, сондай-ақ Шарттың талаптарында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға;

7) жасалған Шарттың талаптарына сәйкес жылумен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтер құнына қайта есептеу жүргізуге және жылу энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден келтірген нақты залалды өтеуге, уәкілетті орган бекіткен сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтердің құнын қайта есептеу әдістемесіне сәйкес сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтердің құнын қайта есептеу нәтижелері бойынша тұтынушыларға қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға;

8) Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясын есепке алуды және оның сапасына бақылауды жүргізуге, жылу энергиясының сапасы бұзылуының алдын алу және оны жою жөнінде уақытылы шаралар қабылдауға;

9) Тұтынушы жылу энергиясы сапасының төмендеуі туралы жазбаша өтініш берген не ауызша өтініш жасаған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша барлық шараларды қабылдауға және қайта есептеу жасауға;

10) осы Шартта көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда, жылу энергиясымен жабдықтауда үзілістерге жол бермеуге;

11) есепке алу аспабының істен шығуы Тұтынушының кінәсінан болмаған жағдайда, жылу энергиясы есебін өткен жылдың осындай кезеңі үшін Тұтынушының орта тәуліктік шығысы бойынша жүргізуге;

12) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген мерзімде Тұтынушының назарына жеткізуге;

13) Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тиісінше өзгерген жағдайда Тұтынушы үшін жылу энергиясымен жабдықтау тарифтерін уәкілетті орган белгілеген тәртіпте төмендетуге;

14) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы өнідіріске байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде Тұтынушыға жылу энергиясын үздіксіз беруге;

15) тұтынушы өкілдерінің қатысуымен жылу энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуға не энергия беруші ұйым өкілдерінің қатысуымен көрсеткіштерді алуды не есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қашықтықтан алуды қамтамасыз етуге міндетті.

 

6-тарау. Тараптарға қойылатын талаптар

21. Тұтынушыға инженерлік желілерді қайта жабдықтауға, Өнім берушінің келісімінсіз реттеуші және бекіту арматурасын орнатуға, қосуға, қауіпсіз пайдалану талаптарына және энергетика саласындағы нормативтік құжаттарда белгіленген басқа да талаптарға сай келмейтін жабдықтар мен құрылғыларды пайдалануға, жылу энергиясын есепке алудың қолда бар схемасын бұзуға, сондай-ақ жылу беру жүйелерінде жылу тасымалдағышты тікелей мақсатына сай емес пайдалануға жол берілмейді.

22. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтін не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларын өзгеше бұзатын әрекеттер жасауға тыйым салынады.

23. Тараптардың келісімі бойынша Шарт үлгілік Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

 

7-тарау. Есеп айырысу тәртiбi

24. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша жүргізеді;

25. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша ұсынған нақты қызметтеріне ақы төлеуді есеп айырысудан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес жүргізеді. Есепке алу аспаптары болмаған жағдайда Тұтынушы ақы төлеуді осы Шарттың 13-тармағына сәйкес жүргізеді.

26. Өткен кезеңдер үшiн берешегi болған кезде, төлемақы бiрiншi кезекте осы берешектi өтеуге жiберіледі. Тұтынушы есеп айырысу кезеңi үшiн iс жүзіндегіден артық сома төлеген жағдайда, осы артық айырма келесi есеп айырысу кезеңiнiң аванстық төлемiне автоматты түрде (не тараптардың келiсiмi бойынша Өнім берушінің алдындағы Тұтынушының өзге де мiндеттемелерi бойынша берешегiн өтеу есебiне, егер осындай болса) есептеледi. Егер Тұтынушы Өнім берушінің келесi есеп айырысу кезеңiндегi қызметтерiнен бас тартса, артық төленген сомалар қайтарылады.

27. Егер коммерциялық есепке алу аспаптары ақаулығының нәтижесiнде және басқа да жағдайларда шоттарға түзету енгiзу қажет болған жағдайда Тараптар кейiнгі есеп айырысу кезеңдерiнде шоттарға түзету енгізедi.

28. Төлем құжатында көрсетілген деректемелер бойынша Өнім берушінің ағымдағы шотына ақша аудару Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтерiне ақы төлеу жөнінде Тұтынушының мiндеттемелерiн орындауы деп танылады.

 

8-тарау. Дауларды шешу тәртібі

29. Жылу энергиясын беруді тоқтату уақыты, сондай-ақ оның сапасының нормативтік-техникалық құжаттамалардың талаптарына сәйкес келмеуі уақыты (күні, сағаты) көрсетіліп, кейін жылу энергиясын тиісті сапада беруді қалпына келтірудің уақыты (күні, сағаты) белгісі қойылып, Өнім берушінің диспетчерлік қызметінің журналында белгіленуі қажет.

30. Жылу энергиясын берудегі үзіліс кезінде немесе тиісті сападағы жылу энергиясын бермеу кезінде Тұтынушы бұл туралы Өнім берушіні өзі (өтініммен) немесе міндетті түрде берілген уақыты, күні және берген және қабылдаған адамдардың тектері көрсетілген телефонограммамен хабардар етеді. Телефонограммада тауар сапасының нашарлай бастауының (болмауының) уақыты, нашарлау сипаты және Өнім беруші өкілінің болуының қажеттілігі (егер жылу энергиясы сапасының нашарлауы немесе оны берудегі үзілісті Өнім беруші журналда тіркемесе) көрсетіледі.

Тұтынушы өзі өтініш берген жағдайда өтінімнің көшірмесі болуы тиіс, онда түсуін тіркеу кезінде тіркеу нөмірі, өтінімді беру күні мен уақыты, Өтінім берушінің қабылдап алған өкілінің қолы қойылады. Жылумен жабдықтау тоқтаған кезде өтінім дереу, параметрлері нашарлаған кезде - ауытқу басталған сәттен бастап бір тәуліктен кешіктірмей беріледі.

Өнім беруші өтінімде (телефонограммада) көрсетілген тауар сапасының ауытқуы, Тұтынушыларға оны берудегі үзілістер туралы журналдағы белгілерді салыстырады және келіспеушіліктер болмаған жағдайда параметрлердің есептіден орта тәуліктік ауытқуына сүйене отырып, тауар құнын қайта есептеуді оны нақты тұтынуына сәйкес жүргізеді.

31. Өнім берушінің жылу энергиясын бермеу немесе сапасы төмен тауар (жылу энергиясын) ұсыну фактісін куәландырудан бас тартқан жағдайда Тұтынушы:

тауарды беруден бас тартудың (ажыратудың) немесе оны сапасыз берудің басталған уақыты;

тауар сапасы нашарлауының сипаттамасы;

өтінім берудің уақыты және оның тіркеу нөмірі (Өнім берушінің журналы бойынша);

жылу энергиясын беруді қалпына келтіру уақыты (оның сапасының қалыпқа келуі);

тауардың болмау (сапасының нашарлау) кезеңі көрсетілген жазбаша өтініш жазуға құқылы.

Өтінішке Тұтынушы, Тұтынушының жылу шаруашылығына жауапты адам, екі тәуелсіз куә қол қояды да, Өнім берушіге жіберіледі. Егер дау реттелмесе, Тұтынушы атом энергиясын пайдалану және электр энергетикасы салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын органдарға немесе сотқа талап арыз беруге құқылы.

32. Желілік судан өз бетімен су таратқан, тұтынушы өз бетімен жылуды тұтыну құрылғыларына қосылған, тұтынушының коммерциялық есепке алу аспаптарын бұзған, есепке алу торабында орнатылған пломба бұзылған немесе ол болмаған жағдайларда энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымдар акті жасайды және тұтынушы пайдаланған жылу энергиясы көлеміне екі есе мөлшерде қайта есеп айырысу жүргізіледі.

Ыстық су бойынша қайта есеп айырысу бір жылдан аспайтын кезеңге жүргізіледі, ал жылыту желілері үшін жылыту кезеңінің басынан осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген оқиға анықталған сәтке дейін жүргізіледі.

Акт энергия беруші ұйым өкілінің және тұтынушының не оның өкілінің қолдары болған кезде жарамды болады. Акт тұтынушы не оның өкілі қол қоюдан бас тартқан жағдайда жарамды болып табылады, бірақ оны энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның комиссиясы және (немесе) құрамы үш адамнан тұратын кондоминиумды басқару органы рәсімдеуі тиіс.

 

9-тарау. Тараптардың жауапкершіліктері

33. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

34. Шарттың 28-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, шот бойынша ақы төлеу мерзімі келген сәтке ол бойынша төлем жасамағаны үшін, Өнім беруші Тұтынушының төленбеген сомалары бойынша төлемді кешіктірген әрбір күн үшін Тұтынушының ақшалай міндеттемені нақты орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еседен аспайтын мөлшерінде, бірақ негізгі борыш сомасынан аспайтын тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы.

Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу Шарт жасасу кезінде жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы, егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың бірінші күні болып табылады.

35. Егер Өнім беруші үшін Тұтынушыға жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметті Өнім берушімен шарттық қатынастарда тұрған басқа тұлғалардың кінәсінан ұсыну мүмкін болмаса Тұтынушының алдында Өнім беруші жауапты болады.

36. Тұрақсыздық айыбын төлеу тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

 

10-тарау. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары

37. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы шығындарды өтеуге құқылы болмайды. Тараптардың кез келгенінің талап етуі бойынша өзара міндеттемелердің орындалуын айқындайтын комиссия құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы Шарт талаптарының орындалмауына немесе тиісінше орындалмауына әкеп соғатын еңсерілмейтін күш мән-жайлары (болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын дүлей зілзала немесе өзге де мән-жайлар), сондай-ақ әскери іс-қимылдар, ереуілдер және т.б. басталғанға дейін туындайтын шарт бойынша міндеттерден босатылмайды.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар олар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы растаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны кейіннен табыс ете отырып не пошта арқылы жібере отырып, бұл туралы бір-біріне хабарлайды.

38. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, бірақ мұндай мән-жайлар шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін.

Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары үш және одан да көп айға созылатын болса, Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын алдын ала хабарланған жағдайда Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар отыз күнтізбелік күн ішінде шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүргізуге міндеттенеді.

 

11-тарау. Жалпы ережелер және дауларды шешу

39. Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызмет көрсету шарты Тұтынушымен жеке тәртіпте жасалады.

40. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе Шарттың ережесіне қатысты жалпы немесе қандай да бір мәселеге немесе әрекетке байланысты қандай да бір дау немесе келіспеушілік туындаған жағдайда, Тараптардың кез келгені басқа тарапқа даудың мәнін толық баяндай отырып, наразылық жолдауға құқылы.

Тараптар келіссөздер арқылы барлық дауларды реттеу үшін барлық күштерін жұмсайды.

41. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер жауапкердің орналасқан жері бойынша соттарда шешіледі.

Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Шартты бұзуға құқылы.

42. Тараптардың Шарттан туындайтын және онымен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

43. Шарт екі данада қазақ және орыс тілдерінде әрбір Тарап үшін бір данадан жасалады.

44. Тараптардың келісімі бойынша Шарт үлгілік Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

 

12-тарау. Шартты қолдану мерзiмi

44. Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және

20 __ жылғы «___» ________ қоса алғанда қолданыста болады.

45. Егер тараптардың бірі бұл туралы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын мәлімдесе, Шарттың қолданылу мерзімі жылу энергиясының көлемін нақтылай отырып, белгілі бір мерзімге ұзартылады. Шарттың мерзімін ұзарту Шартқа қосымша келісіммен ресімделеді.

Тараптардың бірінің мерзімі аяқталғаннан кейін шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініші болмаған жағдайда, ол шартта көзделген мерзімге және талаптармен ұзартылған болып есептеледі.

 

13-тарау. Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелерi және қолдары

 

Өнім беруші: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Жылу» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 020000 Көкшетау қаласы, Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 11 өтпе жол, № 56 А тел. 40 22 17, Эл. почта: priemnayark2@mail.ru,

БСН 981 240 000 031  

«First Hearland Jysan Bank» АҚ

ЖСК KZ 989 98J TB0 000 572 623

БСК  TSESKZKA

Кбе 16

ЖТК 710/856

Басшы_________________________

                               /М.о./

 

 

 

Тұтынушы:______________________________________________________

__________________________________________________________________

Мекен-жайы:______________________________________________________

__________________________________________________________________

Email_____________________________________________________________

БСН/ИСН_________________________________________________________

Банк_____________________________________________________________

ЖСН_____________________________________________________________

БСК______________________________________________________________

Кбе______________________________________________________________

ЖТК_____________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Директор_________________________

                                                /М.о./

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

 

Договор №_____________________
на оказание услуг по снабжению тепловой энергией

 

г. Кокшетау                                                                                                                               "____"________________20____г.

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау, справка о  государственной перерегистрации юридического лица уникальный номер №10100356683934 от 19.09.2019 г. выдана Отделом города Кокшетау  по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерчесского акционерного «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области, в лице директора предприятия,

 

_________________________________________________________________

(далее - Ф.И.О.)

 

именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны действующего на основании Устава.

 

и пользователь услугами_____________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________(реквизиты потребителя, адрес (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)  нужное подчеркнуть)

 

в лице____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

 

действующего на основании, _________________________________________

 

__________________________________________________________________

(именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны,заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем).

 

Глава 1. Основные понятия, используемые в Договоре

1. В Договоре используются следующие основные понятия:

расчетный период - период времени (календарный месяц), определяемый договором на теплоснабжение, за который потребленная тепловая энергия учитывается и предъявляется к оплате Потребителю;

расчет за тепловую энергию - оплата Потребителя за потребленную тепловую энергию по истечении расчетного периода на основании предъявленного Поставщиком платежного документа;

система теплоснабжения - комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд Потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения тепловой энергии;

теплоноситель - вещество (вода, пар), используемое в системе теплоснабжения для передачи тепловой энергии;

тепловая энергия - энергия, передаваемая теплоносителем, при потреблении которой изменяются термодинамические параметры теплоносителя (температура, давление);

поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;

поставщик - организация, осуществляющая продажу Потребителям купленной тепловой энергии;

граница раздела эксплуатационной ответственности сторон - точка (линия) раздела теплопотребляющих установок и/или сети сторон, определяемая по балансовой принадлежности теплопотребляющих установок и/или сети или соглашением сторон, граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей или энергоснабжающей организацией в многоквартирных жилых домах, определяется по первому разделительному фланцу входных задвижек узла управления (Элеватор);

граница балансовой принадлежности - точка раздела тепловой сети между энергопроизводящей, энергопередающей организациями и Потребителем, а также между Потребителем и субпотребителем, определяемая по балансовой принадлежности тепловой сети;

платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение), выписанный Поставщиком на основании фактических показателей приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем на основании которого Потребителем производится оплата за потребленную тепловую энергию;

потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемыми услугами;

ведомство уполномоченного органа - ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

 

Глава 2. Предмет Договора

Обязательные условия, предшествующие Договору:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

-полезная площадь_______________кв.м., количество жильцов________чел;

-проектная нагрузка__________Гкал/час,

расход горячей воды______тонн/месс;

-норма утечки воды, не более__________тонн/месс.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

(в данном пункте предусматриваются обязательные условия: режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики, максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики, количество тепловой энергии для юридических или физических лиц, использующего тепловую энергию для предпринимательских целей, качество тепловой энергии, объем и качество возвращаемого потребителем конденсата, в том числе наличие акта технической готовности систем теплоснабжения, акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон и иные документы).

В случае необходимости обязательные условия, предшествующие Договору, оформляются отдельным приложением к Договору.

3. Поставщик обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть энергопередающих организаций тепловую энергию.

При этом параметры (качество) поставляемой потребителям тепловой энергии определяются по показаниям приборов коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности сторон, и должны соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами или иной нормативно-технической документацией в области энергетики, а также температурному графику, составленному Поставщиком и согласованному с местными исполнительными органами.

Поставщик обязан обеспечить Потребителя тепловой энергией в соответствии с Договором.

 

Глава 3. Условия предоставления услуг

4. Отпуск тепловой энергии Поставщиком производится непрерывно, если иное не оговорено соглашением сторон.

5. Увеличение Потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в Договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с разрешения Поставщика по заявке Потребителя, при этом вносятся в Договор соответствующие изменения.

6. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику услуги по снабжению тепловой энергией на условиях, определенных Договором, а также соблюдать режим потребления тепловой энергии и другие условия, предусмотренные настоящим Договором.

7. Поставщик вправе прекратить или ограничить подачу тепловой энергии Потребителю в случаях, предусмотренных Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234) и настоящим Договором, в том числе:

1) в случае, когда неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок, удостоверенное государственным органом по государственному энергетическому контролю, угрожает аварией или создает угрозу для жизни и безопасности граждан, с обязательным извещением Потребителя и последующим перерасчетом за недопоставленную тепловую энергию;

2) в случае недопущения представителей Поставщика и Госэнергоконтроля для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации к теплопотребляющим установкам и (или) к приборам учета тепловой энергии, с предупреждением Потребителя не менее чем за трое суток;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора, с предупреждением Потребителя не менее чем за трое суток;

4) в случае присоединения систем теплопотребляющих установок до места установки приборов учета;

5) в случае самовольного подключения к теплосети новых мощностей;

6) в случае неоплаты за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора;

7) в случае подключения к тепловой сети без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний период и отсутствии у Потребителя соответствующего подготовленного персонала и назначении лица, ответственного за надежную и безопасную работу теплопотребляющих установок, либо договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей разрешение на такой вид деятельности (кроме бытовых потребителей);

8) в случае возврата менее 30% объема конденсата, предусмотренного Договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

9) аварийной ситуации.

Прекращение либо ограничение Поставщиком поставки тепловой энергии производится с предупреждением Потребителя в случаях:

предусмотренных подпунктами 4), 5) и 9) настоящего пункта - немедленно;

подпунктами 1), 2), 6), 7), 8) настоящего пункта - после письменного извещения энергоснабжающей организацией потребителя (путем выставления уведомления) или путем направления потребителям, использующих тепловую энергию не для бытовых нужд, уведомления на электронную почту, факс потребителя не менее чем за трое суток до прекращения или ограничения подачи тепловой энергии, если иное не предусмотрено договором.

При этом, предупреждение Потребителя в письменном виде вручается лично Потребителю под роспись, либо направляется Потребителю заказным письмом, а в случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта Потребитель может быть уведомлен телефонограммой.

В случае предоставления Потребителем при заключении договора либо в последующем адреса электронной почты, предупреждение направляется на адрес электронной почты потребителя.

Предупреждение Потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, о прекращении или ограничении подачи тепловой энергии в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 7) настоящего пункта производится путем направления письма, телефонограммы в адрес уполномоченного лица органа управления объектом кондоминиума.

8. При необходимости проведения плановых работ по ремонту оборудования и (или) подключения новых потребителей и отсутствии резервного питания порядок отключения Потребителя предусматривается в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234).

 

Глава 4. Учет тепловой энергии

9. Теплопотребляющие установки Потребителей обеспечиваются необходимыми приборами учета для расчетов за тепловую энергию. Потребитель вправе самостоятельно приобретать и устанавливать приборы учета. В случае приобретения и установки приборов учета Поставщиком, Потребитель заключает с ним соответствующий договор на приобретение и установку прибора учета тепловой энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. Организация учета тепловой энергии, техническое состояние узлов учета тепловой энергии теплоносителя должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.

10. Для учета тепловой энергии должны использоваться приборы учета, типы которых внесены в Государственный реестр обеспечения единства измерений. При этом им необходимо иметь клеймо о первичной или периодической поверке организации, имеющей на это право.

Снятие показаний приборов учета производят представители энергопередающей (энергоснабжающей) организации в присутствии Потребителя либо его представителя, а в случаях установки приборов учета с дистанционным съемом показаний без участия Потребителя.

При этом, Потребитель вправе получить распечатку на бумажном носителе или электронную версию показаний приборов учета.

При невозможности снятия показания приборов учета по вине Потребителя и, если при этом Потребитель сам не предоставит в энергопередающую организацию сведения о количестве израсходованной им тепловой энергии, энергоснабжающая организация вправе производить расчет за указанные периоды по среднесуточному расходу тепловой энергии Потребителя за аналогичный период прошлого года с последующим проведением перерасчета по фактическому потреблению. Невозможность снятия показания приборов учета по вине Потребителя подтверждается соответствующей записью в журнале Поставщика.

11. Периодическую поверку, ремонт и техническое обслуживание приборов учета осуществляет энергопередающая организация либо иная специализированная организация, имеющая разрешение на такой вид деятельности, по отдельному договору с Потребителем.

Потребитель вправе самостоятельно выбрать специализированную организацию для проведения работ по поверке, ремонту и техническому обслуживанию приборов учета.

12. Стороны производят за свой счет метрологические поверки находящихся на их балансе приборов учета в сроки, предусмотренные соответствующими метрологическими стандартами.

Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок, которые производятся за счет требующей стороны.

13. Количество поставленной Поставщиком и принятой Потребителем тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета у бытовых потребителей размер платы определяется по нормам, утвержденным акиматом области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для потребителей не имеющих приборов учета регулируемых коммунальных услуг и утверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

14. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе раздела балансовой принадлежности сторон, если иное не предусмотрено договором. При установке приборов учета не на границе раздела балансовой принадлежности сторон, потери на участке сети от границы раздела до места установки приборов учета относятся к владельцу, на балансе которого находится указанный участок сети.

Расчет тепловых потерь или испытание на тепловые потери производит энергопередающая организация совместно с Потребителем.

15. Ответственность за техническое состояние оборудования и обеспечение безопасности тепловых сетей, находящихся в собственности потребителей, в том числе в общей собственности потребителей, возлагаются на потребителей и определяется по границе балансовой принадлежности.

Ответственность за сохранность приборов учета тепловой энергии возлагается на его владельца и определяется по границе балансовой принадлежности.

Орган управления кондоминиума может производить обслуживание теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору со специализированной организацией.

16. В случае выхода прибора учета из строя энергоснабжающая организация производит расчет за указанные периоды по норме потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, но не более чем в течение одного месяца, за который учет должен быть восстановлен.

В случае, если прибор учета невозможно восстановить в указанный срок, то порядок расчета и сроки восстановления учета должны быть установлены отдельным соглашением сторон.

В случае хищения или поломки приборов учета третьими лицами, лицо, ответственное за сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок, если иное не предусмотрено Договором. До момента восстановления приборов учета Потребитель вправе требовать подключить его к тепловой сети.

 

Глава 5. Права и обязанности сторон

17. Потребитель имеет право:

1) покупать услуги по снабжению тепловой энергией по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

2) на получение услуг установленного качества в объеме и сроки, установленные настоящим Договором;

3) на получение тепловой энергии в необходимом количестве для предпринимательских целей и бытового потребления по соглашению сторон;

4) изменять количество потребляемой тепловой энергии для предпринимательских целей, определенное Договором;

5) получать от Поставщика информацию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

6) получать тепловую энергию непрерывно при осуществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

7) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

8) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха;

9) обращаться в уполномоченный и (или) судебные органы для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

10) участвовать в публичных слушаниях;

11) в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии уведомления Поставщика и полной оплаты по предоставленному Поставщиком объему услуг;

12) иметь иные права, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан;

13) расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Поставщика не позже, чем за тридцать календарных дней при условии оплаты за фактически предоставленные Поставщиком услуги. При этом не допускается односторонний отказ от Договора на снабжение тепловой энергией собственником отдельного помещения, система отопления которого является частью общей отопительной системы многоквартирного дома.

18. Потребитель обязан:

1) своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией согласно условиям Договора;

2) немедленно в письменном виде уведомлять Поставщика о выходе из строя приборов учета или нарушении режима и условий работы, в противном случае приборы учета считаются вышедшими из строя со дня их последней поверки, подтвержденной соответствующими документами;

3) обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией;

4) до пуска в эксплуатацию и перед каждым отопительным сезоном теплопотребляющих установок провести комплекс мероприятий для оформления акта технической готовности, выданного Поставщиком, кроме случаев плановых ремонтов, аварийно-восстановительных работ;

5) обеспечить беспрепятственный доступ представителю Поставщика и Госэнергоконтроля к приборам учета тепловой энергии и теплопотребляющим установкам для осуществления контроля технического состояния и безопасности сетей, приборов и оборудования;

6) при расторжении Договора сделать сверку расчетов и погасить долг за фактически предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией.

19. Поставщик имеет право:

1) устанавливать в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234) технические требования, обязательные для соблюдения Потребителями;

2) проводить техническое обслуживание и организовывать поверки приборов учета в порядке, установленном Правилами пользования тепловой энергии, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234);

3) в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 7 настоящего Договора;

4) взимать плату за оказываемые услуги по снабжению тепловой энергией по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

5) снижать тарифы на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

6) совершать иные действия, установленные действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

20. Поставщик обязан:

1) предоставлять равные условия для всех потребителей услуг по снабжению тепловой энергией;

2) заключать с Потребителем договор на предоставление услуги по снабжению тепловой энергией;

3) обеспечивать прием платежей от Потребителей за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией в том числе с использованием современных информационно-технических средств;

4) не допускать нарушения прав Потребителей при заключении договора на предоставление услуги по снабжению тепловой энергией;

5) поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей параметры тепловой энергии, указанные в настоящем Договоре;

6) предоставлять Потребителю услуги по снабжению тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, установленными государственными органами в пределах их компетенции, а также в порядке и сроки, определенные условиями Договора;

7) производить перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению и возмещение реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии в соответствии с условиями заключенного договора, осуществлять возврат средств потребителям по результатам перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха в соответствии с методикой перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха, утвержденной уполномоченным органом;

8) вести учет и контроль качества тепловой энергии поставляемой Потребителю, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества тепловой энергии;

9) в течение трех календарных дней со дня подачи письменного заявления либо устного обращения Потребителя о снижении качества тепловой энергии принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет;

10) не допускать перерывы в снабжении тепловой энергией, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором;

11) в случае выхода прибора учета из строя не по вине Потребителя вести расчет за тепловую энергию по среднесуточному расходу Потребителя за аналогичный период прошлого года;

12) довести до сведения потребителя информацию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

13) снижать в порядке, установленном уполномоченного органа, тарифы на снабжение тепловой энергией для Потребителя в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;

14) предоставлять Потребителю тепловую энергию непрерывно при осуществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

15) снимать показания приборов учета тепловой энергии в присутствии представителей потребителя, либо обеспечить снятие показаний представителями энергопередающей организации в присутствии представителей потребителя, либо дистанционное снятие показаний приборов учета.

 

Глава 6. Требования, предъявляемые к сторонам

21. Потребителю не допускается переоборудовать инженерные сети, устанавливать, подключать без согласования с Поставщиком регулирующую и запорную арматуру, использовать оборудование и устройства, не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и другим требованиям, установленным нормативными документами в области энергетики, нарушать имеющиеся схемы учета тепловой энергии, а также использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.

22. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права сторон либо иным образом нарушающие гражданское законодательство Республики Казахстан.

23. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

 

Глава 7. Порядок расчетов

24. Оплата услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией производится Потребителем по тарифам, утвержденным в соответствие с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

25. Оплата за фактически предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией производится Потребителем в соответствии с показаниями приборов учета не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. В случае отсутствия приборов учета оплата Потребителем производится в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора.

26. При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую очередь, оплата направляется на погашение этой задолженности. В случае оплаты Потребителем суммы, превышающей фактическую за расчетный период, разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода (либо по согласованию сторон, в счет погашения задолженности Потребителя по иным обязательствам перед Поставщиком, если таковая имеется). Если Потребитель отказывается от услуг Поставщика на следующий расчетный период, излишне уплаченные суммы возвращаются.

27. В случае если исправления в счетах необходимы в результате неисправности приборов коммерческого учета и в других случаях, Стороны вносят корректировку в счета в последующие расчетные периоды.

28. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией признается зачисление денег на текущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в платежном документе.

 

Глава 8. Порядок разрешения разногласий

29. Время прекращения подачи тепловой энергии, а также несоответствие ее качества требованиям нормативно-технической документации с отметкой о времени (дате, часе) должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы Поставщика с последующей отметкой о времени (дате, часе) возобновления подачи тепловой энергии с должным (надлежащим) качеством.

30. При перерыве в подаче или подаче тепловой энергии ненадлежащего качества Потребитель извещает об этом Поставщика лично (заявкой) или телефонограммой с обязательным указанием времени, даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и принявшего ее. В телефонограмме указывается: время начала ухудшения качества (отсутствия) товара, характер ухудшения и необходимость присутствия представителя Поставщика (если ухудшение качества теплоэнергии или перерыв ее подачи Поставщиком в журнале не зафиксировано).

При личном обращении Потребителя заявка должна иметь копию, на которой в момент регистрации ее поступления проставляются регистрационный номер, дата и время подачи заявки, подпись принявшего ее представителя Поставщика. При прекращении теплоснабжения, заявка подается немедленно, при ухудшении параметров - не позднее суток с момента начала отклонения.

Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества товара, указанной в заявке (телефонограмме), перерывов в подаче его Потребителям и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости товара в соответствии с его фактическим потреблением, исходя из среднесуточного отклонения параметров от расчетного.

31. При отказе Поставщика удостоверить факт неподачи тепловой энергии или предоставления товара (тепловой энергии) низкого качества Потребитель вправе составить письменное заявление, где указывается:

время начала отказа в подаче товара (отключения) или некачественной его поставки;

характер ухудшения качества товара;

время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу Поставщика);

время восстановления подачи тепловой энергии (нормализации его качества);

период отсутствия (ухудшения качества) товара.

Заявление подписывается Потребителем, лицом ответственным за тепловое хозяйство Потребителя, двумя независимыми свидетелями и направляется Поставщику. В случае не урегулирования спора Потребитель вправе обратиться в органы, осуществляющие руководство в сферах использования атомной энергии и электроэнергетики или подать иск в суд.

32. При самовольном водоразборе сетевой воды, самовольном подключении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении потребителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, установленных в узле учета, энергопередающей и (или) энергоснабжающей организациями составляется акт и производится перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии в двукратном размере.

Перерасчет по горячей воде производится за период не более года, а для систем отопления с начала отопительного сезона до момента обнаружения событий указанных в первом абзаце настоящего пункта.

Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередающей организации и потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе потребителя или его представителя от подписи, но при условии оформления его комиссией энергопередающей и (или) энергоснабжающей организаций и (или) органа управления кондоминиума в составе не менее трех человек.

 

Глава 9. Ответственность сторон

33. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

34. За неоплату счета к моменту наступления срока оплаты по нему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 Договора, Поставщик вправе начислять неустойку по неоплаченным суммам Потребителя, в размере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа, но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки производится при заключении Договора. Началом срока начисления неустойки является первый день месяца, следующий за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением сторон.

35. Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу по снабжению тепловой энергией наступила по вине других лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.

36. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

 

Глава 10. Обстоятельства непреодолимой силы

37. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и так далее, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.

38. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.

 

Глава 11. Общие положения и разрешение споров

39. Договор оказания услуг по снабжению тепловой энергией заключается с Потребителем в индивидуальном порядке.

40. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.

Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.

41. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.

Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

42. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

43. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.

44. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.

 

Глава 12. Срок действия Договора

45. Договор вступает в силу со дня подписания и действует

по «___» ________ 20 __ года.

46. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточнением объема тепловой энергии, если одна из сторон заявит об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора. Продление срока договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

 

Глава 13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

 

 

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау 020000  г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 11, № 56 А тел. 40 22 17, Эл. почта: priemnayark2@mail.ru,

БИН 981 240 000 031

АО «First Hearland Jysan Bank»

ИИК KZ989 98J TB0 000 572 623

БИК TSESKZKA

Кбе 16

КНП 710/856

Директор_____________________

                            /М.п./

 

 

 

Потребитель: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Email____________________________________________________________

БИН/ИИН________________________________________________________

Банк_____________________________________________________________

ИИК_____________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________

Кбе______________________________________________________________

КНП_____________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Директор_________________________

                                   /М.п./